ವಿನಂತಿ ಪತ್ರ 07-10-2005

Memorandum_07-10-2005_1

Memorandum_07-10-2005_2

Memorandum_07-10-2005_3

Memorandum_07-10-2005_4