ಸಾಮೂಹಿಕ ಗ್ರಹಣ ಶಾಂತಿ ಹವನ 15-01-2010

Grahana Shanti Havana_15-01-2010_1

Grahana Shanti Havana_15-01-2010_2