“ದೇವರ ನಡೆ” ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿನ ರಚನೆ 28-10-2001

Devara Nade_28-10-2001_1

Devara Nade_28-10-2001_2