ಬದಿಯಡ್ಕ: 45ನೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ

45th Ganeshothsava Badiadka 5-9-2016 1

45th Ganeshothsava Badiadka 5-9-2016 2

45th Ganeshothsava Badiadka 5-9-2016 3