ಪೆರಡಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ

ಹೊಸ ದಿಗಂತ 29-08-2015, ಪುಟ 3

ಹೊಸ ದಿಗಂತ 29-08-2015, ಪುಟ 3

 

ಹೊಸ ದಿಗಂತ 29-08-2015, ಪುಟ 3

ಹೊಸ ದಿಗಂತ 29-08-2015, ಪುಟ 3