നടപ്പന്തൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

മലയാള മനോരമ 16-12-2013, പേജ് 4

മലയാള മനോരമ 16-12-2013, പേജ് 4