ಶ್ರೀ ಉದನೇಶ್ವರ ಸಭಾಭವನದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 07-09-2005

Laying the Foundation Stone_07-09-2005_1

Laying the Foundation Stone_07-09-2005_2

Laying the Foundation Stone_07-09-2005_3

Laying the Foundation Stone_07-09-2005_4