ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರಿಗೆ ಗುರುಭಿಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 10-04-2004

Guru Bhikshe_04-10-2004