ಶ್ರೀ ರುದ್ರ ತ್ರಿಶತಿ ಅರ್ಚನೆ ಮತ್ತು ಉಪದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪೂಜಾ ಸೇವೆಗಳು 17-11-2011

Sri Rudra Trishati Archane_17-11-2011