ಶ್ರೀ ರುದ್ರ ತ್ರಿಶತಿ ಅರ್ಚನೆ ಮತ್ತು ಉಪದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪೂಜಾಸೇವೆಗಳು 16-11-2013

Sri Rudra Trishati Archane_16-11-2013_1

Sri Rudra Trishati Archane_16-11-2013_2