ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ 15-12-2013

Perdala Temple Website Launch_15-12-2013