ಪಾದುಕಾಪೂಜೆ 16-11-2006

Paduka Pooje_16-11-2006_1

Paduka Pooje_16-11-2006_2

Paduka Pooje_16-11-2006_3

Paduka Pooje_16-11-2006_4