ನವೀಕರಣಾಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಹೋತ್ಸವ 29-01-1991

Bramhakalasha_29-01-1991_1

 Bramhakalasha_29-01-1991_2

Bramhakalasha_29-01-1991_3