ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ನಾಮಾರ್ಚನೆ 16-11-1997

Ashtottara Namarchane_16-11-1997