ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಕ್ರಮ ಪಾದಯಾತ್ರೆ 22-09-2013

Kshetra Parikrama Padayatre_22-09-2013_1

Kshetra Parikrama Padayatre_22-09-2013_2

Kshetra Parikrama Padayatre_22-09-2013_3

Kshetra Parikrama Padayatre_22-09-2013_4