ಧನು ಸಂಕ್ರಮಣ – ಶ್ರೀ ಭೂತಬಲಿ ಮಹೋತ್ಸವ 15-12-2013

Dhanu Sankramana_15-12-2013_1

Dhanu Sankramana_15-12-2013_2

Dhanu Sankramana_15-12-2013_3

Dhanu Sankramana_15-12-2013_4