ಭೋಜನ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ 02-11-2010

SRM_01-11-2010