ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಹೋತ್ಸವ 21-12-2004

Bramhakalasha_21-12-2004_1

Bramhakalasha_21-12-2004_2

Bramhakalasha_21-12-2004_3

Bramhakalasha_21-12-2004_4