ಅಹೋರಾತ್ರಿ ರುದ್ರೈಕಾದಶಿನೀ ಜಪ 09-05-2010

Maharudra Yaaga_09-05-2010_1

Maharudra Yaaga_09-05-2010_2

Maharudra Yaaga_09-05-2010_3

Maharudra Yaaga_09-05-2010_4