ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ

ಹೊಸ ದಿಗಂತ 10-12-2015, ಪುಟ 3

ಹೊಸ ದಿಗಂತ 10-12-2015, ಪುಟ 3