ಪೆರಡಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಯಜ್ಞ: ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ

ಹೊಸ ದಿಗಂತ 28-03-2016, ಪುಟ 12

ಹೊಸ ದಿಗಂತ 28-03-2016, ಪುಟ 12

 

ಕಾರವಲ್ 28-03-2016, ಪುಟ 4

ಕಾರವಲ್ 28-03-2016, ಪುಟ 4