ಪೆರಡಾಲ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಉಪಾಕರ್ಮ ಆಚರಣೆ

ಹೊಸ ದಿಗಂತ 13-08-2014, ಪುಟ 12

ಹೊಸ ದಿಗಂತ 13-08-2014, ಪುಟ 12