ಪೆರಡಾಲ ದೇಗುಲ: ಶಿವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ, ಬೃಹತ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ಪ್ರಜ್ವಲನ

ಉದಯವಾಣಿ 18-02-2015, ಪುಟ 1

ಉದಯವಾಣಿ 18-02-2015, ಪುಟ 1


ಉದಯವಾಣಿ 20-02-2015, ಪುಟ 4

ಉದಯವಾಣಿ 20-02-2015, ಪುಟ 4