ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದೇ ನಮಗೆ ಸಿಗುವ ಪ್ರಸಾದ: ಎಡನೀರು ಶ್ರೀ

ಹೊಸ ದಿಗಂತ 16-12-2013, ಪುಟ 3

ಹೊಸ ದಿಗಂತ 16-12-2013, ಪುಟ 3