ಡಿ.15, 16: ಪೆರಡಾಲ ಜಾತ್ರೆ

ಹೊಸ ದಿಗಂತ 09-12-2013, ಪುಟ 12

ಹೊಸ ದಿಗಂತ 09-12-2013, ಪುಟ 12